สวท.จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566

 


 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีอาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุม


 

POST: