สวท.ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลธัญบุรีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาหลักสูตร Cooperative and Work Integrated Education : CWIE และระบบใบแสดงผลการศึกษาดิจิทัลโดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนโปรโตคอลบล็อกเชนและใบรับรองจากผู้ให้บริการใบรับรองสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

POST: