สวท.จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรขนมไทยชาววัง รุ่นที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรขนมไทยชาววัง รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลากรภายนอกที่สนใจ ได้รับความรู้ได้ฝึกปฏิบัติการทำขนมไทยชาววัง ได้แก่ ขนมจีบนอก ขนมทองชมพูนุท ขนมสัมปันนีและขนมทองเอก สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณศรัณย์ภร  พุ่งพวง(ครูเรย์) พร้อมทีมงานจากวิทยาลัยในวังหญิง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติทำขนมไทยชาววัง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร RUS 1 ตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: