สวท. เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมความดี/โครงงานคุณธรรม กิจกรรมที่ 3 ของโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม เข้านิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมความดี/โครงงานคุณธรรม กิจกรรมที่ 3 ของโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 

POST: