สวท.ร่วมกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กิจกรรมที่ 3 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีการเลือกตั้งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

POST: