สวท.จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2566 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข และ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: