สวท.ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. …. ครั้งที่ 2|2565 และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3|2565

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. …. ครั้งที่ 2/2565 และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี รองอธิการบดี เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ

POST: