สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2565”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2565” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ คุณนุชนภา  รื่นอบเชย อดีตที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา และคุณนิภาพรรณ  แก่นคง อดีตผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดยมี รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: