ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการ สวท. เข้าร่วมโครงการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาตราจารย์ทิพย์วัน สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมโครงการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป  เพื่อรองรับกลไกการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Premium Course ภายใต้แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนต์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัดตุฤทธิ์  ทองปรอน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: