สวท.จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ ม.ศิลปากร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง วข.พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี รองอธิการบดี และ อาจารย์ ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: