สวท.จัดโครงการการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher education sandbox)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดโครงการการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher education sandbox) เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีและแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์  โกษียาภรณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: