สวท.(ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) จัดโครงการสมรรถะของนักศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) จัดโครงการสมรรถะของนักศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการ เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) และถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดโครงการสมรรถนะของนักศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการ และได้รับเกียรติจาก ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา อดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางสู่ความสำเร็จ ในหัวข้อ สมรรถนะของนักศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการ ให้แก่ นักศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร ร่วมรับฟังการบรรยาย

POST: