ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566  ณ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม ซึ่งเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 CWIE พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปอว.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยนายชยชัย แสงอินทร์  รองผู้ว่าจังหวัดนครปฐม , ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และประธานเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง และรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายและโอกาสของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG” Challenges and Opportunities for CWIE to Drive BCG Economy” แก่ผู้เข้าร่วมงาน

POST: