สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2565


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสามชุก อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (เขต 1) เพื่อพิจารณาการจัดหลักสูตร ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถานประกอบการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา และแสดงความยินดีกับนายอุดม  โปร่งฟ้า ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา

POST: