สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 8

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 8 เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ในหัวข้อ วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ บรรยายโดย คุณวรรณพร  เสถียรทิพย์ เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

 

POST: