สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ในหัวข้อ ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: