สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการ “การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการ “การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ และนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยมีอาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน 6 แห่ง คือ บริษัท แมริกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ก.เจริญกิจวิศวกรรม จำกัด บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด บริษัท อิลลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ธิ้งค์ซอฟต์ จำกัด และบริษัท เคเอเอส ออดิท จำกัด  
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: