สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2563สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้การต้อนรับ นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เพื่อพิจารณาการส่งเสริมนักศึกษาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

POST: