พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: