สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ณ ห้อง 320224 ชั้น 2 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และคัดเลือกความเสี่ยงส่งมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ  ปองเสงี่ยม (รองผู้อำนวยการ) เป็นประธานการประชุม
 

POST: