สวท. จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1  เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ พิจารณาแผนการจัดการความรู้ กำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุม
 

 

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: