สวท.ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดความดีเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมเมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 นางวรรณนิภา  ทิพสุรบท รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดนัดความดี เชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม โชว์ แชร์ เชื่อม แหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ โดยมีผู้แทนชุมชนคุณธรรม 14 พื้นที่ ผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเสวนา  เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยงชุมชนคุณธรรมและเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านคุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ และองค์กรภาคีเครือข่าย ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

POST: