สวท. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16 เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ จาก 4 ศูนย์พื้นที่ ด้วยการใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาดังกล่าว ณ สนามกีฬา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

POST: