สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 320224 ชั้น 2 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เพื่อแจ้งประเภทความเสี่ยง แจ้งเกณฑ์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เกณฑ์โอกาสการเกิดความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยง และพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม

POST: