กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

   ระบบทะเบียนฯ ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
   ระบบทะเบียนฯ ระดับบัณฑิตศึกษา

POST: