โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน เพื่อสอนวิธีการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานของงานทะเบียน ให้กับเจ้าหน้าที่ทะเบียนประจำคณะ เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ ห้องการศึกษาด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานเปิดโครงการ

POST:

|