สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 3/2565


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 และงานสำนักงาน ศูนย์นนทบุรี  ศูนย์วาสุกรี และศูนย์สุพรรณบุรี ได้ประมวลผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำผลการศึกษาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารบูรณมงคล ชั้น 4 (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม

 

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: