สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เพื่อแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อกำหนดตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2566 และพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อกำหนดแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม

POST: