สวท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน

 

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นสุมณ  ยิ้มถิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์  โพธิ์ประจักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นกรรมการและเลขานุการ

POST: