สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เพื่อแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อกำหนดตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 พิจารณาทบทวนเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน และพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: