สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เผยแพร่แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แพร่เผยแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อกำหนดตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 และพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: