สวท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชั่น Google Meet ณ ห้อง 320224 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทุกห้องสำนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด และขอให้ท่านรักษาคุณภาพและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน เป็นประธานกรรมการ
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: