สวท.จัดประชุมคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแจ้งกำหนดการตรวจประเมิน ช่วงเวลา กิจกรรม และผู้รับผิดชอบตามรายกิจกรรม และพิจารณาทบทวนผลการดำเนินตัวบ่งชี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยมี อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุม

 

จัดประชุมโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: