สวท.จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ รอบ 9 เดือน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: