สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 320311 อาคารบูรณมงคล ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: