สวท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 320311 อาคารบูรณมงคล ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล  วิเศษสรรพ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา  ศรีเพ็ชราพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ

POST: