สวท.จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 เพื่อแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาแผน และภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 แจ้งการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2562 และพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 320311 อาคารบูรณมงคล ชั้น 3 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุม

POST: