สวท.จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 320311 อาคารบูรณมงคล ชั้น 3 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุม
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: