สวท. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบันสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรองผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพันธ์  พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกรรมการภายใน อาจารย์ ดร.ดำเนิน  ไชยเเสน ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารบูรณมงคล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อให้ข้อมูลหน่วยงานโดยสังเขปพร้อมนำเยี่ยมชมการบริหารจัดการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: