สวท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3
และวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ อาคารบูรณมงคล ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันธิชา  ทองพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ

POST: