สวท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่่ 1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อให้การจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจำศูนย์พื้นที่ เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ก้าวไปสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561  ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  โดยมี อาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล เป็นประธานการประชุ​ม 

 


จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: