สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561 เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ชั้น 2 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ เป็นประธานการประชุม
 

จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: