สวท. จัดประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) และระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: