สวท.จัดประชุมการสร้างแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อที่ มทร.สุวรรณภูมิสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการสร้างแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อที่ มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อกำหนดกลยุทธ์กระบวนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: