สวท.ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2) และ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีและศูนย์สุพรรณบุรี

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)
  • ระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: