สวท.ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป และ TCAS รอบที่ 4 Admission ใช้คะแนน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีและศูนย์สุพรรณบุรี

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป
  • ระดับปริญญาตรี (วุฒิ ปวช./ปวส.) รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป
  • ระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 4 Admission ใช้คะแนน

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: