สวท.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบรับตรงและTCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีและศูนย์สุพรรณบุรี

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป
  • ระดับปริญญาตรี (วุฒิ ปวช./ปวส.) รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป
  • ระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน

 

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: