สวท. ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) รอบที่ 2 รับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการต้อนรับและให้คำแนะนำ อธิบายกระบวนการและขั้นตอนให้กับผู้สมัครได้เข้าใจก่อนที่จะดำเนินการสมัคร ทั้งนี้ อาจารย์สินมหัต  ฝ่ายลุย อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ความอนุเคราะห์นำนักศึกษามาสมัครเข้าศึกษา ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ชั้น 2 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: